ایجاد وب سایت برگزاری آزمون جدید
 
eazm.ir.
شرکت کنندگان در آزمون های شما از این آدرس می بایست وارد بخش کاربری خود شوند. شما می توانید بعد از ایجاد حساب کاربری   پسوند این آدرس را به دامنه های net ، com , ir و ... تغییر دهید.